รุปผลการแข่งขัน โรงเรียนสวีวิทยา
งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 60
วันที่ 23-25 ธันวาคม 2553


ทักษะที่เข้าแข่งขัน
อันดับที่
จำนวนที่เข้าแข่งขัน
เหรียญ
คะแนน
สวนถาดชื้นระดับ ม. 4-6
16
25
เหรียญทอง
85
การเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม. 4-6
5
26
เหรียญทอง
88.25
ละครสั้นภาษาอังกฤษระดับม.1-3
16
18
เข้าร่วมการแข่งขัน
55
การขับร้องเพลงลูกทุ่งหญิง ระดับ ม. 4-6
16
26
เหรียญเงิน
74.33
การประกวดขับขานประสานเสียงระดับ ม.4-6
6
8
เหรียญเงิน
75.66
การเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม. 4-6
13
21
เหรียญทอง
85.33
การเล่านิทานประวัติศาสตร์ ระดับ ม. 1-6
12
12
เหรียญทองแดง
66.00
การจัดสวนแก้วระดับ ม. 1-3
14
21
เหรียญเงิน
74.00

 

รายชื่อนักเรียนตัวแทนเข้าแข่งขัน

สวนถาดชื้นระดับ ม. 4-6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.๔-๖
1 นางสาวเสาวภาคย์ ตงตันเผ่า
2 นายเจนณรงค์ เพ่งจินดา
3 นายจักรินทร์ นุ้ยสุข
การเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม. 4-6
เล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-๖
1 นางสาวสุวิตา สุขประวิทย์
ละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๖

1 เด็กชายไพศาล กำเนิดพลอย
2 เด็กชายณัฐวุฒิ พรหมน้อย
3 เด็กชายศักดิ์ครินทร์ แซ่จั่น
4 เด็กหญิงอภิญชญา พรามนาเวช
5 นายนิรันดร์ เดชณรงค์
6 นายภานะรินทร์ หงษ์เวียงจันทร์
7 นายธีระพงษ์ องอาจ
8 นายศุภณัฐ วงษ์สงวน
9 นายเจรายุ ชนะ
10 เด็กชายกิตติพัฒน์ อินทรสาร
11 นางสาวธิดามาศ หนูคงนุ้ย
12 นางสาววิไลลักษณ์ พันธุ์ทอง
13 นายสนธยา ขาวพิมล
14 นายนันตวัฒน์ พรหมวิเชียร
15 นายธนพล นุ้ยสุข
16 นางสาวปิยะวรรณ จันทร์นพรัตน์
17 นางสาวเกศยิกา สมกำลัง
18 นางสาวสุกัญญา คุ้มสุข
19 นางสาวณิชารีย์ เรืองทอง
20 นายจักรพงษ์ หงษ์เวียงจันทร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๔-๖

1 นางสาวธิดารัตน์ สังข์แก้ว
2 นางสาวศิระประภา ศิลาสุวรรณ
3 นางสาววรรณรัตน์ บัวงาม
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ระดับชั้น ม.๔-๖

1 นางสาวกมลวรรณ นรเนตร
การประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ม.๔-๖

1 นายนภดล ทองย้อย
2 นายรณฤทธิ์ ด่วนเดิน
3 นายพจนินทร์ ขุนพิลึกเรืองเดช
4 นายศิริวัฒน์ ถิ่นพังงา
5 นางสาวกมลชนก หวังเจริญ
6 นางสาวนิภาพร ยศสิงห์
7 นางสาวพรธีรา เพชรเศรษฐ์
8 นายปริญญ์ สุวรรณรงค์
9 นายทศพร จันทร์แก้ว
10 นางสาวเชาวนี หวลหอม
11 นางสาวรัฐมน ปุอุบล
12 นางสาวจุฬาลักษณ์ วงศ์พัฒน์
13 นางสาวฑิฆัมพร สุขศิลา
14 นางสาวสรินพร มีเฟือ
15 นางสาวธิติมา บวกเอี่ยว
16 นางสาวจันทร์จิรา เกิดสุข
17 นายวิทวัต ช่วยแป้น
18 นางสาวปัทมาวดี สุขศิลา
19 นางสาวเปรมฤทัย ชั้นวิริยะกุล
20 นายกีรติ เจียมสกุลรัตน์
21 นายเกริกศักดิ์ หีดนาคราม
22 นายปวริศร คลังทรัพย์
23 นายปฏิพัทธ์ พรหมเจริญ
24 นายธีรวัฒน์ คำหรรษา
25 นางสาวขวัญฤดี เมฆสุข
26 นางสาวกมลวรรณ นรเนตร
ละครสั้นภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.๑-๓

1 เด็กหญิงธัญญารัตน์ พลภักดี
2 เด็กหญิงภควัฒน์ สุภาพ
3 เด็กหญิงวริศรา เมฆนิติกุล
4 เด็กหญิงกรรณิกา จันทร์แดง
5 เด็กหญิงสุนิษา อักษรสุวรรณ
การจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.๑-๓

1 เด็กหญิงสุนันทา โกษฐ์เพชร
2 เด็กหญิงปาฎลี ภู่ขันเงิน
การเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม. 4-6
update รายชื่อ