หน่วยงานอื่น ๆ

 

    หน่วยงานอื่น ๆ

 

 

นางชลาลักษณ์ ทองย้อย

หัวหน้างานห้องสมุด

โทร.
Email :

 

นายฉัตรชัย ยุวพันธ์

หัวหน้างานกิจกรรม


โทร.
Email :

 

นางสาวจตุพร สิ้นทุกข์

หัวหน้างานทะเบียน-วัดผล

โทร.
Email :

 

นายนิรันดร น้อยนาเวช

หัวหน้ากิจกรรม นักศึกษาวิชาทหาร

โทร. 083-6375550
Email :

 

นายสุเทพ ภู่บรรจง

หัวหน้างานพัสดุ

โทร. 081-5977107
Email :

 

นายสมชาย พรหมขุนทอง

หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

โทร.081-3671412
Email : somchai_prom@hotmail.com

 

นางธนัญญภา คชการ

หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน

โทร.085-2147904
Email :

 

นางจีรภา วัฒนไชย

หัวหน้างานแนะแนว

โทร.
Email :

 

นางอรณี คำออน

หัวหน้างานการเงิน

โทร.
Email :

 

นางผนิตา เม้งหิ้นติ้ว

เจ้าหน้าที่การเงิน

โทร.
Email :

 

นางพรรณี พรหมเจริญ

หัวหน้างานแผนงาน

โทร.
Email :

 

นางสาวอุษณีย์ โยธินเวคิน

งานแนะแนวและโสตทัศนูปกรณ์

โทร.
Email :

 

นางวิไลลักษณ์ เพชรโรจน์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

โทร.
Email :

 

นางธนัญญา อทิตยกุล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

โทร.
Email :

นางสาวภัทราภรณ์ คุ้มครอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

นางสาวขจิตา เรืองคง
เจ้าหน้าที่พยาบาล

 

 

 

นางสาววิไลวรรณ คำเหยีด

เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

 


BACK